Pytania dotyczące inwestycji

Choć na budownictwie, piłce nożnej i polityce znają się „wszyscy najlepiej” to jednak realizację przedsięwzięcia budowlanego najlepiej powierzyć specjalistom. Poruszanie się w gąszczu wymogów formalnych i techniczno-budowlanych wymaga dużej znajomości i doświadczenia gwarantujących osiągnięcie zamierzonego celu w możliwie najkrótszym okresie czasu z pełnym komfortem dla Inwestora.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową listą pytań, które pojawiają się na niemal każdej inwestycji, a które będą wskazówką do określenie rzeczywistych potrzeb i planów.

 

Pytania dotyczące natury formalno-prawnej i terenu:

- czy działka znajduje się w terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

- czy na inwestycję (o obecnych parametrach lub innych – jakich?) została wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy?

- czy Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Na jakiej podstawie?

- czy teren inwestycyjny posiada dostęp do drogi publicznej i o jakich parametrach?

- czy zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej?

- czy istniejąca sieć wodociągowa zapewnia zapotrzebowanie budynku w wodę do celów przeciwpożarowych w zakresie wydajności i lokalizacji (odległości) hydrantów zewnętrznych?

- do jakiego typu kanalizacji jest możliwość przyłączenia i czy są ograniczenia w możliwości odprowadzenia ścieków/wody?

- czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

- czy jest konieczność przeprowadzenia wycinki? W jakim zakresie? Czy została wydana decyzja dotycząca wycinki?

- czy przedsięwzięcie może potencjalnie szkodliwie oddziaływać na otoczenie? Czy jest wymagana Decyzja Środowiskowa?

- czy teren inwestycji leży w rejonie obszarów chronionych, zamkniętych, specjalnych lub zalewowych?

- czy Inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych?

- czy Inwestor ma aktualny Wypis z rejestru gruntów i budynków?

- czy zostały wykonane badania geotechniczne gruntu?

- czy określono wpływ oddziaływań górniczych lub innych ruchów masowych (np.: osuwiskowych)?

 

Pytania dotyczące inwestycji i przeznaczenia obiektu:

- jaki jest przedmiot inwestycji (przeznaczenie i program użytkowy)? Czy obejmuje istniejące budynki?

- jakie jest podstawowe przeznaczenia obiektu? Jakie jest dopuszczalne lub częściowe przeznaczenie obiektu? Jaki jest procentowy lub powierzchniowy podział?

- jaka jest planowana długość obiektu (hali/części socjalno-biurowej)?

- jaka jest planowana szerokość obiektu (hali/części socjalno-biurowej)?

- jaka jest planowana wysokość obiektu (hali/części socjalno-biurowej)?

- ilu kondygnacyjna powinna być część socjalna?

- jakie są przewidywane zagrożenia (charakter i cechy) dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia?

- jaki jest obecny stan zagospodarowania terenu? Czy są obiekty podlegające rozbiórce?

- czy są wyjątkowe utrudnienia tj. np.: linie wysokiego napięcia, tereny bagienne itp. do prowadzenia robót budowlanych?

- czy w obiekcie będą stałe stanowiska pracy? Jaki jest procentowy lub powierzchniowy podział?

- jakie surowce lub elementy pomocnicze będą składowane w obiekcie i w jakich ilościach?

- czy na placu manewrowym będzie dopuszczony ruch ciężki?

- czy układ komunikacyjny dostępu do terenu inwestycji nie tworzy ograniczeń w zakresie poruszania się ciągników z naczepami?

- czy samochód ciężarowy powinien móc wjechać do wnętrza obiektu? Od strony ściany szczytowej czy podłużnej?

- jakie pomieszczenia przewiduje się w części socjalno-biurowej? Jakie powinny być ich wymiary?

- czy przewiduje się pomieszczenia specjalne typu serwerownia, archiwum lub inne (jakie?) w części biurowej?

- czy przewiduje się pomieszczenia specjalne typu kompresorownia, magazynek podręczny, lakiernia lub inne (jakie?) w części produkcyjnej?

- czy hala ma być wyposażona w suwnicę? Jakiego typu, udźwigu, klasy natężenia dla wciągnika, długości torowiska oraz jaka ma być wysokość podnoszenia do haka?

- czy konstrukcja ma umożliwiać nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę w latach następnych?

- czy prace projektowe mają uwzględniać nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę w latach następnych (etapowanie projektu)?

- jakie preferencje ma Inwestor w stosunku do formy architektonicznej obiektu i użytych materiałów?

- czy Inwestor przewiduje zastosowanie urządzeń lub instalacji wymagających dodatkowych wzmocnień konstrukcji (np.: centrale wentylacyjne, panele PV)?

- jaki przewiduje się zastosować rodzaj ogrzewania?

- czy wykonywane prace wymagają zastosowania specjalnych urządzeń wentylacyjnych np.: odciągów miejscowych?

 

Pytania dotyczące pracowników:

- ilu pracowników będzie pracowało w obiekcie?

- czy praca będzie odbywać się na zmiany? Ile przewiduje się zmian?

- ilu będzie pracowników biurowych (nie wymagających szatni)?

- jaki będzie podział ilościowy pracowników biurowych na kobiety i mężczyzn?

- jakie i ile przewiduje się pomieszczeń dla pracowników biurowych?

- jak często i jak liczni są pracownicy biurowi, których charakterystyka pracy wymaga częstego kontaktu z strefą produkcyjną/magazynową oraz z obszarem na zewnątrz budynku?

- ilu będzie pracowników pracujących na produkcji lub magazynie?

- jaki będzie podział ilościowy pracowników pracujących na produkcji lub w magazynie na kobiety i mężczyzn?

- czy przewiduje się pracę pracowników z dysfunkcjami (niepełnosprawnościami)? W jakim zakresie?

- czy charakterystyka pracy wymaga stosowania szatni przepustowej czy wystarcza podstawowa?

- czy praca będzie wykonywana w warunkach „szkodliwych”?

 

Zapraszamy do kontaktu w celu dokładnego określenie Państwa potrzeb i możliwości!